Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program je určen lidem se závislosti na alkoholu, kteří si chtějí udržet abstinenci a v minulosti absolvovali jakoukoli formu léčby závislosti. Zahrnuje individuální a skupinovou terapii a další volitelné možnosti péče o vlastní střízlivost. 

 

Cílem ambulantního doléčování je nabídnout podporu v každodenním životě bez alkoholu, dalších návykových látek či závislostního chování, pomoc při zvládání náročných situací, dlouhodobá prevence relapsu a zvládnutí případného relapsu. V případě skupinové terapie jde také o potkávání se a sdílení vlastních zkušeností v bezpečném prostředí s lidmi, kteří řeší podobná témata. 

Program má tři možné varianty, které jsou odstupňovány podle intenzity a frekvence doléčovacích aktivit. Klient si sám volí takovou podobu programu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám, preferencím a časovým možnostem. Jednotlivé varianty jsou podrobněji popsány níže. 

Ambulantní doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 18 let a je poskytována zdarma. V rámci služby ADP je možné také nabídnou online, či telefonické schůzky (nelze v případě terapeutické skupiny). Je potřeba, aby první kontakt uskutečnil zájemce sám.

Intenzivní program

Intenzivní doléčování v délce trvání šesti měsíců, ukončené certifikátem a potvrzením o absolvování.

Co je náplní programu:

 • min. 20 absolvovaných podpůrných skupin

 • min. 12 absolvovaných individuálních terapií

 • min. 3 absolvované tematické skupiny (od každého modulu jedna)

 • návštěva Centra sociálního poradenství a případná spolupráce dle dohody

 • možnost absolvovat sociálně-právní workshop (povinný v případě problémů s prací či dluhy)

Další pravidla programu:

 • nastavení individuálního plánu společně s terapeutem

 • pravidelná kontrola abstinence (1. kvartál 2x týdně, 2. kvartál 1x týdně; možnost namátkových testů)

 • evidence účasti do klientských kartiček

 • možnost brát Antabus pod dohledem pracovníků

 • kvartální zhodnocení s terapeutem (rekapitulace průběhu doléčování, plnění povinných aktivit, revize individuálního plánu)

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Individuální program

Doléčování v délce trvání šesti měsíců podobné intenzivnímu programu, avšak s možností individuální úpravy pravidel a volby preferovaných aktivit. Vhodné pro ty, kdo z nějakých důvodů (práce, rodina, dojíždění apod.) nemohou splnit pravidla intenzivního programu a přesto chtějí intenzivní ambulantní doléčování. 

Možné kombinace aktivit programu:

 • Individuální terapie + podpůrné skupiny

 • Individuální terapie/podpůrné skupiny + tematické skupiny/sociální poradenství/sociálně-právní workshop

 • Intenzivní individuální terapie (1. kvartál 1x týdně až 1x za 14 dní, 2. kvartál 1x za 14 dní)

Další pravidla programu:

 • v případě volby podpůrných skupin je vyžadována min. 50% účast za kvartál

 • v případě volby intenzivní individuální terapie je tolerována neúčast max. 3x za kvartál 

 • volba edukativních aktivit (tematické skupiny, sociálně-právní workshop) a sociálního poradenství závisí na aktuálních potřebách klienta a jeho témat k řešení aktivity, které chce klient absolvovat, se nastavují na začátku spolupráce při tvorbě individuálního plánu

 • evidence účasti do klientských kartiček

 • možnost brát Antabus pod dohledem pracovníků

 • kontrola abstinence dle počáteční dohody a/nebo namátková

 • kvartální zhodnocení s terapeutem, revize a případné přehodnocení individuálního plánu

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Program následného kontaktu

Varianta dlouhodobé podpory ve střízlivém životě, nabízená absolventům ADP programu 1) či 2) anebo pobytového doléčovacího programu. Nemá časový limit a je určená pro lidi, kteří již zvládají dlouhodobě abstinovat a samostatně fungovat v každodenním životě, ale potřebují občasnou podporu, kontakt a sdílení vlastních témat. 

Nabízené aktivity programu k výběru:

 • podpůrná skupina (min. 50% účast za kvartál)

 • individuální podpůrná terapie (frekvence dle dohody a kapacitních možností terapeuta i klienta)

 • „absolventský kontakt“ – možnost domluvy individuální konzultace v případě krize

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková