GDPR

Informace o zpracování osobních údajů organizace Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je správcem osobních údajů svých žadatelů o zaměstnání, zaměstnanců, žadatelů o službu a klientů (dále jen „Subjektů“). Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

Dvořákova 588/13

602 00 Brno

lotos@lotos-brno.cz

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů může být vedení výběrové řízení na zaměstnance organizace ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a činnosti spojené s vedením pracovněprávní
a mzdové agendy zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších zákonů. Dále může být účelem zpracování osobních údaje vyřizování žádostí o poskytnutí sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytnutí sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) – f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní a kontaktní údaje subjektů, a také další osobní údaje shromážděné po dobu trvání pracovního poměru či smlouvy o poskytování sociální služby. Správce zpracovává osobní údaje subjektů v přiměřeném rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování.

Práva subjektů

Subjekty mají právo požadovat od Správce přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování. Subjekty jsou oprávněni vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a nebo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.