Historie

Organizace Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. byla založena v roce 2003 původně jako občanské sdružení Lotos Brno. K založení vedla potřeba dlouhodobé rehabilitace osob se závislostí na alkoholu a neexistence služeb v této oblasti.

V květnu 2004 byl zahájen nepřetržitý provoz Bytů na půl cesty pro osoby závislé na alkoholu, kam 3. 5. 2004 nastoupili první klienti – muži. Z prvních výsledků činnosti vyplynulo, že služba je smysluplná a vhodně vyplňuje chybějící místo v doléčování lidí se závislostí na alkoholu. V říjnu 2005 byly zprovozněny i Byty na půl cesty pro ženy. Nakonec v listopadu 2005 byl zahájen provoz Kanceláře podporovaného zaměstnávání (nyní Centrum poradenství a prevence) na ulici Dvořákově 13.

V roce 2007 byla udělena oběma poskytovaným službám registrace: Byty na půl cesty jsou registrovány jako terapeutická komunita (pobytová služba) a Centrum poradenství a prevence jako služby následné péče (ambulantní služba).

Od tohoto roku probíhaly Dny otevřených dveří a prezentace služeb sdružení v psychiatrických léčebnách.

V letech 2005 až 2008 byly realizovány projekty Phare 2004, „Dluhové poradenství“, financované z programu Transitions Facility EU, „Psychosociální rehabilitace a podpora zaměstnanosti osob závislých na alkoholu“, financované v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a „Profesionální finanční zázemí o. s. Lotos Brno“.

V důsledku malého objemu dotací došlo v roce 2009 k omezení běžného provozu obou služeb. Následující rok 2010 se proto stal rokem „nové naděje“. Došlo ke změně vedení sdružení a byl zahájen dvouletý projekt „Rozšířený program psychosociální rehabilitace a podpory zaměstnanosti osob se závislostí na alkoholu“, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

V letech 2011 a 2012 se činnost sdružení stabilizovala a došlo k rozšíření nabídky o Podpůrné skupiny a Individuální poradenství pro osoby závislé na alkoholu či jejich blízké, původně financované díky Fondu pomoci Siemens. V říjnu 2011 byl pobytové službě udělen Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Sdružení se stalo členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, podílí se na komunitním plánování města Brna (od r. 2006) a pravidelně spolupracuje s dalšími brněnskými organizacemi v oblasti protidrogové politiky. Od roku 2012 probíhají pravidelná setkání zaměstnanců organizace na strategickém plánování.

V roce 2013 došlo kvůli plánovaným změnám v Občanském zákoníku k transformaci organizace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Změnil se také název na Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. V říjnu byly uspořádány oslavy 10. výročí od založení, v jejichž rámci proběhlo i první oficiální setkání bývalých klientů. Po Adiktologické konferenci začala též spolupráce se Sekcí intenzivní ambulantní a následné péče v rámci Asociace nestátních organizací.