Aktuální projekty

Poradna pro alkoholovou závislost

 

Tato poradna je realizována v rámci projektu "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Pod záštitou Evropského sociálního fondu. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022. Poradna pro alkoholovou závislost zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a funguje od 01.09.2019.

 

 

 

Cílem projektu je znovuzačlenění lidí se závislostí na alkoholu zpět do společnosti pomocí širokospektrální nabídky služeb, které jsou zaměřeny na podporu absitnence, poradenství v oblasti sociální, psychologické a rodinné a prevenci sociální exkluze a návratu k užívaní návykové látky. Nabízené služby zahrnují terapeutické poradenství, dluhové poradenství vč. řešení pohledávek a oddlužení, pomoc při lhedání práce, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, právní poradenství, koučování atd. Je určena jak lidem potýkajícím se s nadměrným pitím, tak jejich rodinným příslušníkům.

 

V projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • Individuální intervence pro osoby ohrožené závislostí na alkoholu, závislé či rizikově pijící
  • Individuální intervence pro osoby spoluzávislé
  • Podpůrné skupiny pro a) lidi se závislostí na alkoholu, b) spoluzávislé (blízké a rodinné příslušníky)
  • Individuální intervence zaměřené na pracovně právní prevenci dluhů a na finanční gramotnost
  • Internetové poradenství

 

Kontakt pro zájemce:

Bc. Adéla Palyusiková

773 826 733

palyusikova@lotos-brno.cz