Náš tým

Ing. Radka Kasanová
ředitelka, terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2006 jako terapeutka a od roku 2010 také jako ředitelka organizace. Absolvovala Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek. Je taktéž absolventkou výcviků Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie a Motivační rozhovory.

Mgr. Kristýna Krajňáková
vedoucí služeb, terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala terapeutický obor léčebná pedagogika a následně obor sociální práce na UK v Bratislavě. Absolvovala kromě jiného výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou a také výcvik v telefonické krizové intervenci, krizové intervenci, prevenci relapsu, koperace a soupeření - řešení konfliktů, mediace, dále manažerská komunikace - vedení týmu a mnoho dalších. Je absolventkou dlouhodobého výcviku hlubinně dynamického směru se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem. V roku 2022 nastoupila do tříletého kurzu párové a rodinné terapie.

Bc. Adéla Palyusiková
koordinátorka ambulantních služeb, sociální pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2018 jako sociální pracovnice a od roku 2022 také vede ambulantní terapeutickou skupinu a poskytuje adiktologické poradenství. Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Co se týče oboru adiktologie absolvovala kurzy základy krizové intervence, motivační rozhovory, prevence relapsu či základy psychiatrie. V oblasti sociální práce absolvovala kurzy zaměřené především na dluhové poradenství.

Mgr. Kristýna Holubová
koordinátorka pobytové služby, terapeutka

V Lotosu pracuje od r. 2021. Vystudovala magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS na Karlově univerzitě v Praze. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku BIG SUR SII. Sedm let pracovala jako terapeut na protialkoholním oddělení PL Bohnice. Průběžně se vzdělává v Institutu pro partnerství a rodinu.

Mgr. Ludmila Kymličková
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, výcvik v Motivačních rozhovorech, absolvuje pravidelné průběžné vzdělávání v oboru adiktologie (prevence relapsu, adiktologické konference, kurzy zaměřené na komunikaci, zpětnou vazbu), vzdělává se v respektujícím přístupu v rodinných vztazích a při výchově dětí.

Mgr. Martin Skácel
sociální pracovník

V Lotosu pracuje od roku 2022. Vystudoval magisterský obor sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dva roky pracoval v Ústavu prevence a léčby závislostí. Dále pak jako mentor neformálního pečovatele, kde se především specializoval na pomoc dlouhodobě nemocným.

Mgr. Kristýna Sedlářová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2023. Vystudovala magisterský program jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala Výcvik komplexní krizové intervence u organizace Modrá linka z. s. a je účastnicí kurzu Psycholog ve zdravotnictví. Během studia se věnovala také například práci s dětmi v oblasti Montessori pedagogiky a práci s dětmi s PAS. V práci s klienty zastává principy autenticity, přijetí a důvěry ve schopnost růstu každého jedince.

Mgr. Kristýna Líčková
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2023 jako terapeutka pobytového doléčovacího programu. Vystudovala magisterský obor Sociální pedagogika a poradenské služby na FF MU v Brně. Je frekventantkou Integrativního psychoterapeutického výcviku. Absolvovala výcvik facilitace a organizace případových konferencí, kterým se také věnuje. Během studia pracovala jako učitelka/průvodkyně v MŠ a lesní MŠ. Po studiu pracovala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a působí jako dobrovolník v Terapeutické komunitě. 

Mgr. Jan Trtílek
terapeut

Pracuje v Lotosu od roku 2023. Vystudoval psychologii a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvoval výcvik v komplexní krizové intervenci a úvod do technik focusing (práce s tělem) a terapie ACT (přístup založený na mindfulness). V minulosti působil jako krizový intervent na chatové krizové lince. Mimo to má zkušenosti ze sociálních služeb, kde pracoval s lidmi se schizofrenií, demencí a mentálním postižením.

Mgr. Monika Baďurová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2024. Vystudovala Vysokú školu zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty v Bratislavě, na kterou navázala studiem jednooborové psychologie na Vysoké škole sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Je absolventkou terapeutického výcviku v systemické a narativní terapii, dále tříletého výcviku v arteterapii na Akademii Alternativa, dvouletého psychoterapeutického výcviku se zaměřením na skupiny v hagioterapii a mnoha dalších kratších kurzou.

Ing. Adam Tichý
projektový manažer

S Lotosem spolupracuje od roku 2018. Vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zaměřuje se na ekonomické a dotační poradenství zejména neziskových organizací. Absolvoval kurz přípravy hovězích a vepřových steaků na klasické pánvi (2 hodiny) a grilovací pánvi (1,5 hodiny).
 

Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
právník

S Lotosem spolupracuje od roku 2014. Vystudoval obory Právo a právní věda  a Český jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2012-2014 pracoval v projektovém oddělení Mendelovy univerzity jako projektový konzultant a právník veřejných zakázek; od r. 2014 působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Aneta Jurníčková, DiS.
administrativní pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2014. Vystudovala Sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a následně Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pět let se v Lotosu věnovala poradenské činnosti v rámci Centra sociálního poradenství. Nyní pracuje jako administrativní pracovník. Absolvovala např. kurz základů krizové intervence či dluhového poradenství.