Náš tým

Ing. Radka Kasanová
ředitelka

V Lotosu pracuje od roku 2006 jako terapeutka a od roku 2010 také jako ředitelka organizace. Absolvovala Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek. Je taktéž absolventkou výcviků Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie a Motivační rozhovory.

Mgr. Klára Kolofíková
odborná vedoucí, terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2007. Vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Absolvovala dva komplexní psychoterapeutické výcviky (Gestalt terapie, tanečně-pohybová terapie), dále výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou, základní arteterapeutický výcvik, krizovou intervenci a internetové poradenství. Průběžně se vzdělává v oblasti adiktologie (prevence relapsu, rodinná terapie závislostí apod.).

Mgr. Kristýna Krajňáková
vedoucí terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala obory léčebná pedagogika a sociální práce na UK v Bratislavě. Absolvovala kromě jiného výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou a také výcvik v telefonické krizové intervenci. Od roku 2013 je frekventantkou dlouhodobého výcviku hlubinně dynamického směru se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem.

Mgr. Alena Olivová
terapeutka

V Lotosu pracuje od r. 2018. Vystudovala magisterské studium psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v krizové intervenci, výcvik v Motivačních rozhovorech, specializaci Psychologa ve zdravotnictví, kurz Klinické hypnózy, Prevence relapsu, kurz práce s obětmi domácího násilí a výcviky v oblasti internetového poradenství. Problematikou závislostí se pracovně zabývá od roku 2015, výzkumem v adiktologii od roku 2019. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Bc. Adéla Palyusiková
sociální pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2018. Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala kurzy základy krizové intervence a dluhového poradenství. Zároveň od roku 2015 působí jako dobrovolník v Občanské poradně na pozici poradce.

Bc. Matej Borovský
terapeut

V Lotosu pracuje od 2019. V současnosti je studentem Mgr. studia psychologie na FSS MU v Brně. V minulosti působil jako streetworker pro rizikovou mládež v Praze a pracoval v týmu vedoucích resocializačních pobytů pro děti v péči OSPOD v Praze. Absolvoval Kurz pro osobní asistenci s tělesným a kombinovaným postižením v rozsahu 150 hodin a kurz internetového poradenství na FSS MU v Brně. Současně působí jako autor v internetové psychologické poradně při katedře psychologie FSS MU.  

Mgr. Martina Pourová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2019. Vystudovala magisterské studium psychologie na FSS MU v Brně. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v arteterapii a artefiletice, Kompletní krizovou intervenci, Strom a snový strom, Psycholog ve zdravotnictví. Je frekventantkou dlouhodobého výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii. Vedla arteterapeutické aktivity ve FN Brno a v současné době se mimo jiné věnuje výzkumu psychoterapie.

Mgr. Ivona Vaníková
terapeutka

V Lotosu pracuje od r. 2019. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvovala mnoho rozličných výcviků a kurzů v diagnostických metodách, expresivních technikách, krizové intervenci, distančním poradenství, mediaci, vedení rozhovoru. Je frekventantkou dlouhodobého Komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení. Ráda tvořivě pracuje s dětmi, dospělými i rodinami a věří ve velký potenciál každého člověka.  

Mgr. Ludmila Kymličková
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, výcvik v Motivačních rozhovorech, absolvuje pravidelné průběžné vzdělávání v oboru adiktologie (prevence relapsu, adiktologické konference, kurzy zaměřené na komunikaci, zpětnou vazbu), vzdělává se v respektujícím přístupu v rodinných vztazích a při výchově dětí.

Ing. Adam Tichý
projektový manažer

S Lotosem spolupracuje od roku 2018. Vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zaměřuje se na ekonomické a dotační poradenství zejména neziskových organizací. Absolvoval kurz přípravy hovězích a vepřových steaků na klasické pánvi (2 hodiny) a grilovací pánvi (1,5 hodiny).
 

Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
právník

S Lotosem spolupracuje od roku 2014. Vystudoval obory Právo a právní věda  a Český jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2012-2014 pracoval v projektovém oddělení Mendelovy univerzity jako projektový konzultant a právník veřejných zakázek; od r. 2014 působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.