Náš tým

Ing. Radka Kasanová
ředitelka

V Lotosu pracuje od roku 2006 jako terapeutka a od roku 2010 také jako ředitelka organizace. Absolvovala Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek. Je taktéž absolventkou výcviků Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie a Motivační rozhovory.

Mgr. Kristýna Krajňáková
vedoucí terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala terapeutický obor léčebná pedagogika a následně obor sociální práce na UK v Bratislavě. Absolvovala kromě jiného výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou a také výcvik v telefonické krizové intervenci, krizové intervenci, prevenci relapsu, koperace a soupeření - řešení konfliktů, mediace, dále manažerská komunikace - vedení týmu a mnoho dalších. Je absolventkou dlouhodobého výcviku hlubinně dynamického směru se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem. V roku 2022 nastoupila do tříletého kurzu párové a rodinné terapie.

Bc. Adéla Palyusiková
sociální pracovnice, koordinátorka ambulantních služeb

V Lotosu pracuje od roku 2018 jako sociální pracovnice a od roku 2022 také vede ambulantní terapeutickou skupinu a poskytuje adiktologické poradenství. Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Co se týče oboru adiktologie absolvovala kurzy základy krizové intervence, motivační rozhovory, prevence relapsu či základy psychiatrie. V oblasti sociální práce absolvovala kurzy zaměřené především na dluhové poradenství.

Mgr. Martina Klocková, Ph.D.
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2019. Vystudovala magisterské studium psychologie na FSS MU v Brně. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v arteterapii a artefiletice, Kompletní krizovou intervenci, Strom a snový strom, Psycholog ve zdravotnictví. Je frekventantkou dlouhodobého výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii. Vedla arteterapeutické aktivity ve FN Brno a v současné době se mimo jiné věnuje výzkumu psychoterapie.

Mgr. Kristýna Holubová
terapeutka, koordinátorka pobytové služby

V Lotosu pracuje od r. 2021. Vystudovala magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS na Karlově univerzitě v Praze. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku BIG SUR SII. Sedm let pracovala jako terapeut na protialkoholním oddělení PL Bohnice. Průběžně se vzdělává v Institutu pro partnerství a rodinu.

 

Mgr. Martin Skácel
sociální pracovník

V lotosu pracuje od roku 2022. Vystudoval magisterský obor sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dva roky pracoval v Ústavu prevence a léčby závislostí. Dále pak jako mentor neformálního pečovatele, kde se především specializoval na pomoc dlouhodobě nemocným.

Mgr. Ludmila Kymličková
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, výcvik v Motivačních rozhovorech, absolvuje pravidelné průběžné vzdělávání v oboru adiktologie (prevence relapsu, adiktologické konference, kurzy zaměřené na komunikaci, zpětnou vazbu), vzdělává se v respektujícím přístupu v rodinných vztazích a při výchově dětí.

Mgr. Martina Fabianová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2023 jako terapeutka ambulantního doléčovacího programu. Je absolventkou psychologie na FF MU v Brně a frekventantkou terapeutického výcviku Gestalt Dialog. Má za sebou několik let zkušenosti v krizové intervenci a vzdělávání (školní psychologie, lektorování), věnuje se zkušenostně-reflektivnímu učení. Ráda chodí přírodou, čte, vaří, tančí a cvičí jógu.

Mgr. Kristýna Sedlářová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2023. Vystudovala magisterský program jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala Výcvik komplexní krizové intervence u organizace Modrá linka z. s. a je účastnicí kurzu Psycholog ve zdravotnictví. Během studia se věnovala také například práci s dětmi v oblasti Montessori pedagogiky a práci s dětmi s PAS. V práci s klienty zastává principy autenticity, přijetí a důvěry ve schopnost růstu každého jedince.

Ing. Adam Tichý
projektový manažer

S Lotosem spolupracuje od roku 2018. Vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zaměřuje se na ekonomické a dotační poradenství zejména neziskových organizací. Absolvoval kurz přípravy hovězích a vepřových steaků na klasické pánvi (2 hodiny) a grilovací pánvi (1,5 hodiny).
 

Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
právník

S Lotosem spolupracuje od roku 2014. Vystudoval obory Právo a právní věda  a Český jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2012-2014 pracoval v projektovém oddělení Mendelovy univerzity jako projektový konzultant a právník veřejných zakázek; od r. 2014 působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Aneta Jurníčková, DiS.
administrativní pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2014. Vystudovala Sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a následně Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pět let se v Lotosu věnovala poradenské činnosti v rámci Centra sociálního poradenství. Nyní pracuje jako administrativní pracovník. Absolvovala např. kurz základů krizové intervence či dluhového poradenství.