Stáže

Naše organizace nabízí možnost stáže pro studenty vyšších ročníků nebo absolventy sociálních/humanitních oborů na VŠ a pro pracovníky sociálních či adiktologických služeb podobného zaměření.

Náplň a podmínky stáže

Stážistům nabízíme možnost se seznámit se všemi poskytovanými službami. Stážistovi bude představen chod služby, získá povědomí o cílové skupině a práci s ní, zároveň je zahrnuto i samostudium dokumentů (manuály, standardy aj.)  Stážistovi bude umožněn náslech individuální práce s klientem za předpokladu souhlasu klienta. Stážista má možnost tento náslech rozebrat s pracovníkem. Následně si stážista může vyzkoušet modelový rozhovor, kdy si zkusí roli terapeuta/sociálního pracovníka. Stážista má tak šanci si natrénovat vedení rozhovoru a jeho techniky. Modelový rozhovor je ukončen zpětnou vazbou. Stážista se může zúčastnit tematické skupiny (vzdělávací aktivita pro klienty) spolu s ostatními klienty. Má tak příležitost vidět skupinovou práci s klienty a získat informace týkající se závislosti na alkoholu.

 

Stážista je tedy během praxe seznámen s chodem služby a může se zúčastnit některých aktivit, avšak nepodílí se na přímé práci s klienty.

 

Pro stáž platí následující podmínky:

  • zájemce je starší 18ti let
  • odhadovaná délka stáže je 15-20 h
  • zájemce o stáž pošle email (viz kontakt níže), kde specifikuje svou žádost, své představy o stáži a napíše základní informace o sobě (škola, kterou studuje, ročník, vyžadované podmínky pro stáž, svou motivaci pro stáž a svou dosavadní praxi či zkušenosti s cílovou skupinou). Kapacita pro příjem stážistů je omezená, vždy podléhá aktuální situaci ve službách. 
  • zájemce absolvuje pohovor s vedením organizace; v případě přijetí stážisty se na pohovoru dohodne termín stáže a další termíny setkání s pracovníky
  • při nástupu stážista podepisuje Dohodu o stáži, Prohlášení o mlčenlivosti a Etický kodex organizace, který v průběhu stáže dodržuje
  • při ukončení stážista vypracuje písemnou hodnotící zprávu o průběhu stáže o rozsahu 1-2 A4, kterou odevzdá pracovníkům; na základě toho obdrží od organizace potvrzení o absolvování stáže

 

Finanční náklady stáže

  • stáž není zpoplatněna

 

 

*V tomto textu bylo použito generického maskulina jakožto lingvistického prostředku vždy zahrnujícího mužský i ženský rod.

 

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková