Stáže

Naše organizace nabízí možnost stáže pro studenty vyšších ročníků nebo absolventy sociálních/humanitních oborů na VŠ a pro pracovníky sociálních či adiktologických služeb podobného zaměření.

Náplň a podmínky stáže

Stážistům nabízíme možnost se seznámit se všemi poskytovanými službami. Stážistovi bude představen chod služby, získá povědomí o cílové skupině a práci s ní, zároveň je zahrnuto i samostudium dokumentů (manuály, standardy aj.)  

 

Pro stáž platí následující podmínky:

 • Stážistou může být student vyššího ročníku VŠ se zaměřením odpovídajícím zákonu č.108/2006 Sb. nebo pracovník jiné organizace, starší 18  let.
 • Stážista není k organizaci v pracovněprávním vztahu.
 • Stáže probíhají pouze v časové dotaci 2-20 h.
 • Stážistovi za jeho činnost v organizaci nenáleží odměna.
 • Stážista nenahrazuje práci odborného personálu. Zaměřuje se na získání teoretických a praktických zkušeností, a zároveň se řídí aktuálními    potřebami organizace.

 

Náplň stáže:

 • seznámení se s chodem služby, 

 • samostudium dokumentů (Manuál OP, Standardy kvality a další metodiky)

 • prohlídka prostor služby

 • účast na vybraných aktivitách služby 

 • při nástupu stážista podepisuje Dohodu o stáži, Prohlášení o mlčenlivosti a Etický kodex organizace, který v průběhu stáže dodržuje
 • při ukončení stážista vypracuje písemnou hodnotící zprávu o průběhu stáže o rozsahu 1-2 A4, kterou odevzdá pracovníkům; na základě toho obdrží od organizace potvrzení o absolvování stáže

 

Finanční náklady stáže

 • stáž není zpoplatněna

 

*V tomto textu bylo použito generického maskulina jakožto lingvistického prostředku vždy zahrnujícího mužský i ženský rod.

 

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková